Profesjonalne zarządzanie


Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, niezależnie od pełnionych przez nie funkcji, jest nastawione na zabezpieczenie ulokowanego w nieruchomości kapitału oraz osiągnięcie zaplanowanej rentowności. Niezbędne jest optymalizowanie warunków funkcjonowania i rozwój nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy katalog standardowych czynności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

 

ZARZĄDZANIE NAJMEM:

 • komercjalizacja wolnych powierzchni,

 • restrukturyzacja dotychczasowych umów najmu,

 • utrzymywanie stałego kontaktu i budowanie dobrych relacji z najemcami,

 • realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu,

 • monitorowanie i egzekwowanie wypełniania warunków umowy najmu przez najemcę,

 • rozliczanie najemcy i odbiór lokalu po zakończeniu trwania umowy.

 

OBSŁUGA AMINISTRACYJNA:

 • prowadzenie rejestru dla nieruchomości: zestawienie powierzchni, warunków najmu,

 • opracowywanie procedur funkcjonowania nieruchomości i regulaminów,

 • zapewnienie nieprzerwalności dostaw towarów i usług dla nieruchomości oraz nadzór nad realizacją zawartych umów,

 • bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości,

 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów,

 • ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk,

 • reprezentowanie właściciela w ramach udzielonego umocowania.

 

OBSŁUGA EKONOMICZNO-FINANSOWA:

 • opracowywanie budżetu operacyjnego oraz wieloletniego planu rozwojowego nieruchomości,

 • racjonalizowanie kosztów eksploatacji i szukanie możliwości maksymalizowania dochodów czynszowych,

 • comiesięczne pobieranie czynszu i opłat eksploatacyjnych,

 • rozliczanie opłat eksploatacyjnych wg. przyjętych zasad,

 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów,

 • czuwanie nad terminowym regulowaniem należności przez najemcę,

 • prowadzenie windykacji należności,

 • przekazywanie dochodu z nieruchomości właścicielowi wraz z raportem miesięcznym.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • protokolarne przejęcie gruntu, budynku, budowli i urządzeń z określeniem ich stanu technicznego,

 • prowadzenie karty charakterystyki obiektu oraz książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa, odtwarzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji zgodnie z przepisami prawa,

 • opracowanie procedur awaryjnych i procedur zabezpieczenia technicznego,

 • kontrola stanu technicznego budynku oraz sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji,

 • zapewnienie i kontrola bieżącej obsługi technicznej budynku, instalacji i urządzeń,

 • prowadzenie ewidencji usterek i awarii,

 • planowanie i organizowanie przeglądów technicznych budynku i instalacji wymaganych przepisami prawa oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją serwisową i gwarancyjną,

 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie oraz kontrola wykonania bieżących napraw i konserwacji, remontów, modernizacji budynku, instalacji i urządzeń oraz odbiór prac i ich rozliczanie,

 • inicjowanie remontów i modernizacji,

 • inicjowanie wprowadzania uzasadnionych udogodnień,

 • zarządzanie dostępem do obiektu.

 • utrzymanie czystości nieruchomości

 

Za prowadzenie powyższych czynności proponujemy wynagrodzenie :

 

wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione w drodze negocjacji z Właścicielem po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam przez Właściciela nieruchomości informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań, przedstawiona zostanie szczegółowa oferta dostosowana tak pod względem zakresu jak i ceny.

 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.