Oferta na Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości poprzez dostarczenie im pakietu usług najwyższej klasy.


Pełna oferta usług oferowanych przez naszą firmę obejmuje

· zarządzanie i administrację

· prowadzenie księgowości

· sprzątanie obiektów

· drobne usługi i prace konserwatorskie

Wyrażając nadzieję, że nasze usługi zaspokoją w pełni Państwa oczekiwania, przedstawiamy Państwu do zapoznania się zakresem usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, którymi aktualnie zarządzamy. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości, co sprawia, że współpraca z nami jest po prostu wygodna i bezpieczna!

 

Jednocześnie zaznaczamy, że istnieje możliwość dostosowania pakietu usług do potrzeb Państwa wspólnoty.

 

Co nas wyróżnia?

 

· znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów

· elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb

· fachowa i rzetelna obsługa

· racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości

· atrakcyjne ceny usług

 

Usługi świadczone przez Firmę regir na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie obejmuje świadczenie usług w następującym zakresie:

 

1. Obsługa prawna

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej samorządowej
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi, m. in. pocztą, bankami;
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, porady prawne, przygotowanie pism, opinii, generowanie wezwań, pomoc i doradztwo itp.;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów, umów);
 • prowadzenie windykacji na drodze sądowej należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • dochodzenie w imieniu Wspólnoty od innych podmiotów bądź ich następców prawnych roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i ogólnej odpowiedzialności kontraktowej związanych z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty;
 • pomoc w przejęciu nieruchomości od poprzedniego zarządcy.

 

2. Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek, przy czym wybór banku lub typu rachunku zależy od decyzji Wspólnoty;
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie wszystkich rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (stałe monitorowanie i możliwość przekazywania na bieżąco informacji o stanie rozliczeń Wspólnoty, jak i każdego indywidualnego właściciela lokalu);
 • dokonanie rozliczeń w formie wymiaru płatności z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów bieżących, funduszu remontowego, mediów i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości (forma przekazywania płatności zależna od wyboru Wspólnoty);
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w stosunku do zalegających z opłatami właścicieli;
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty Mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty;
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia analityka finansowego.

 

3 Obsługa administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców, weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnej na podstawie danych zawartych w KW oraz katastrze nieruchomości;
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie oraz kontrolowanie dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi inne usługi dla nieruchomości
  w szczególności w zakresie konserwacji budynku lub pogotowia technicznego oraz dokonywaniem przeglądów kominiarskich, gazowych;
 • analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane
  z utrzymaniem nieruchomości;
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, czy też w zakresie dotyczącym ich lokali;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej (w tym udzielanie Zarządowi Wspólnoty merytorycznej pomocy w organizowaniu
  i przeprowadzaniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów) oraz zapewnienie lokalu na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji w tym częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia;
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika;
 • w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu;
 • nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i porządkowym;
 • opracowanie planów finansowych w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego;
 • prowadzenie działalności marketingowej w zakresie wynajmowania wolnych powierzchni i pomieszczeń wspólnych;
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego;
 • informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych;
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.

 

4. Obsługa techniczna nieruchomości

 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;
 • przeprowadzanie obowiązkowych okresowych kontroli ogólnobudowlanych (przeglądy roczne, pięcioletnie) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen
  i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi;
 • organizacja i nadzór robót remontowo - modernizacyjnych (nie obejmuje to nadzoru inwestorskiego) w tym nadzór nad terminowym wykonywaniem remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
 • bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości;
 • stały nadzór inspektorów ds. budowlanych, instalacji gazowych i wod. - kan. oraz inspektora ds. elektrycznych, okresowe kontrole ogólnobudowlane instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac po przeprowadzeniu postępowania ofertowego;
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 

5. Windykacja należności (przedsądowa)

 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, poprzez wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez Wspólnotę Mieszkaniową (miesięcznie, kwartalnie, rocznie);
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty;
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień;
 • windykacja dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę z pożytków;

 

6. Ubezpieczenie budynku

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji dla Wspólnoty;
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań.

 

7. Obowiązki zarządcy

Oferujemy współpracę z Zarządem Wspólnoty bądź całą Wspólnotą i proponujemy obowiązki zarządcy w zakresie:

 

 • stałego kontaktu z właścicielami lokali,
 • dyspozycyjność administratora,
 • stałego kontaktu i wymiany informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www. firmy, telefonów, SMS
 • przygotowania i obsługi zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:

          -     wyników finansowych za rok ubiegły,

          -     wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty

 • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z  nieruchomości wspólnej ( reklamy, najem, parking itp.),
 •  monitorowania wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego,
 • okresowych spotkań z Zarządem dotyczących spraw bieżących z   możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności, podejmowania działań w celu powiększania pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam.
 •  zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach, wykonywania czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty.
 • możliwość ustalenia indywidualnie dla każdej nieruchomości wysokości wynagrodzenia Zarządcy, w zależności od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.

 

Proponujemy następujące formy współpracy:

 

· powierzenie zarządu nieruchomością wspólną i zlecenie zarządzania,

 

· zlecenie administrowania.

 

· wynagrodzenie zarządcy: ustalane jest indywidualnie z właścicielami nieruchomości.

 

 

W PRZYPADKU DODATKOWYCH WYMAGAŃ I PREFERENCJI WSPÓLNOTY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PAKIETU OBOWIĄZKÓW ZARZĄDCY.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę przygotowaną specjalnie dla wspólnoty mieszkaniowej.

Dowiesz się z niej co dla Was możemy zrobić. Jak skutecznie obniżyć kosztu zarządu? Zarządca nie wykonuje uchwał?


Gdzie Zarządzamy Administrujemy Nieruchomościami ? :

Chorzów,

Bytom,

Piekary Śląskie,

Świętochłowice,

Siemianowice,

Katowice,

Ruda Śląska 

 

 

 

Sprawdź nas....

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

Oferta dla wspólnot.pdf