RODO

RODO

                           OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH INFORMACJA DLA  MIESZKAŃCÓW  NIERUCHOMOŚCI   
                                               ZARZĄDZANYCH PRZEZ NASZĄ  FIRMĘ

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o ochronie Państwa danych.   Kto jest administratorem danych? Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest odpowiednio: Wspólnota Mieszkaniowa lub właściciel nieruchomości. Kto przetwarza dane osobowe? Dane osobowe przetwarza zarządca nieruchomości, czyli P.H.U. Regir Robert Janda, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 12/lok. 21 zobowiązany przepisami RODO do powołania Inspektora Ochrony Danych. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania  zawartych przez Zarządcę umów (z daną Wspólnotą lub właścicielem nieruchomości ) – w celu realizacji ich postanowień, związanych z obsługą nieruchomości. Przetwarzanie Państwa danych niezbędne jest również do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, m. in. dla celów podatkowych i rachunkowości. Jak się z nami skontaktować? We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się  zwracać bezpośrednio do powołanego Inspektora Ochrony Danych : biuro@regir.pl  lub za pomocą podanych w zakładce „Kontakt”. Jakie są korzyści z RODO? RODO zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jakie niedogodności wynikają z RODO? Uzyskanie informacji, powiązanych z danymi osobowymi, może być utrudnione. Zanim udzielimy  takiej informacji, musimy mieć pewność, że przekazujemy dane zgodnie z prawem, osobie do tego upoważnionej.   W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), który obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku (zgodnie z art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł) informujemy , iż: 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa / Właściciel nieruchomości (budynki prywatne), zgodnie z położeniem lokalu. Szczegółowe dane podmiotu można uzyskać, kontaktując się z Zarządcą , za pomocą danych do kontaktu, umieszczonych na stronie www.regir.pl 2. Cel przetwarzania danych: Wspólnota Mieszkaniowa / Właściciel nieruchomości powierzyli funkcję Zarządcy Nieruchomości ( na podstawie Uchwały Wspólnoty lub notarialnego pełnomocnictwa właściciela nieruchomości oraz umowy o zarządzanie w tym  powierzenia danych ) firmie P.H.U. Regir Robert Janda, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 12/lok. 20. W związku z powyższym, do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie / Prywatnej nieruchomości służą  dedykowane adresy ( e-mail lub  korespondencyjny )  podane w zakładce „Kontakt” lub bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem biuro@regir.pl 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej; realizacji procesów związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie / Prywatnej nieruchomości, m. in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej organizacji zebrań członków Wspólnoty / Prywatnej nieruchomości i podejmowania uchwał przez Wspólnotę / Właściciela nieruchomości kontaktowania się z właścicielami lokali realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty / Prywatnego właściciela w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wobec Wspólnoty / Prywatnego właściciela. 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Wspólnotę Pana/Pani danych osobowych: W zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a, b, c jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO); w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. d jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych, co do których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa) – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. e jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 5. Okres przechowywania danych: Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń, tj.: Pani/Pana dane związane z członkostwem we Wspólnocie Mieszkaniowej / Prywatnej nieruchomości oraz związane z zamieszkiwaniem w lokalach położonych w Nieruchomości Wspólnej lub korzystaniem z lokalu użytkowego przechowujemy przez czas Pani/Pana przynależności do Wspólnoty Mieszkaniowej / Prywatnego budynku, zamieszkiwania w lokalu położonym w Nieruchomości Wspólnej / Prywatnym budynku lub korzystaniem z lokalu użytkowego, a po ustaniu ww. stosunków do końca okresu ustalenia, dochodzenia, obrony lub przedawnienia potencjalnych roszczeń z nimi związanych – chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie będą nakazywać nam dalej przechowywanie danych. Pani/Pana dane uzyskane na podstawie odrębnej zgody będziemy przetwarzać aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania lub cofnie tę zgodę lub sami ustalimy, że ta zgoda lub dane się zdezaktualizowały. 6. Odbiorcy danych: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty / Właściciela nieruchomości, w tym zarządca nieruchomości, oraz podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, w związku z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych, kominowych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi utrzymania czystości jak i budowlane oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej np. policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne. 7. Twoje prawa: Każda osoba, której dane dotyczą, ma: Prawo dostępu – może żądać od administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO); Prawo do sprostowania – może sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO); Prawo do zapomnienia – może w uzasadnionych przypadkach żądać usunięcia jej danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO); Prawo do ograniczenia przetwarzania – może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres, w którym administrator będzie weryfikował ich prawidłowość; osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez administratora; administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu podjęcia decyzji przez administratora co do zasadności sprzeciwu; Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją; wówczas administrator dokona ponownej oceny nadrzędności interesów administratora i osób, których dane osobowe dotyczą; Prawo do przenoszenia – może przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO). 8. Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres korespondencyjny, podany w pkt. 2) 9. Informacje dodatkowe: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny, podany w pkt 2) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowa 10. Informacja o źródle danych: Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, innego właściciela lokalu / budynku, a także z księgi wieczystej prowadzonej dla Twojego lokalu / budynku, lub z innych dostępnych nam lub powszechnie dostępnych źródeł

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem